Grupowe ubezpieczenie na życie

Grupowe ubezpieczenie na życie stanowi zabezpieczenie życia i zdrowia pracowników, członków ich rodzin. Ubezpieczenie to może stanowić alternatywę bądź uzupełnienie tradycyjnych programów zabezpieczenia socjalnego, podnosi tym samym atrakcyjność warunków zatrudnienia w przedsiębiorstwie.

Ponadto ubezpieczenie grupowe dla pracowników powoduje umocnienie wizerunku firmy na rynku pracy, daje także możliwość stworzenia systemu motywacyjnego dla najlepszych pracowników i związanie ich z firmą na dłuższy okres. Korzystna jest także możliwość  wliczenia płaconych przez pracodawcę składek w koszt uzyskania przychodu

Umowa grupowego ubezpieczenia na życie zawierana jest na podstawie wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, podpisanego przez Ubezpieczającego (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, zatrudniająca ubezpieczonych). Jej zakres dostosowany do potrzeb i możliwości osób przystępujących do umowy. Istnieje również możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o umowy dodatkowe dotyczące zdrowia pracownika, a także objęcia ochroną rodziny pracownika.